งานออกแบบก่อสร้าง
Slider
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
ในงานออกแบบก่อสร้าง
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
ในงานออกแบบก่อสร้าง
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมต่างๆ
ในงานออกแบบก่อสร้าง
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

ช่องทางการติดต่อ

สุธิดา ถิ่นจันทร์หัวหน้างานออกแบบก่อสร้าง
โทรศัพท์ 8170
สุนันท์ มนต์แก้วปฏิบัติงานออกแบบ คำนวณ และวางแผนงาน
ด้านวิศวกรรมโยธา
โทรศัพท์ 8169
ธนันท์ ศัลยวุฒิปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมการออกแบบสิ่งก่อสร้าง ภูมิสถาปัตย์ และสถาปัตยกรรมผังเมือง
โทรศัพท์ 8168
ไพศาล สุขสมปฏิบัติงานออกแบบ คำนวณ และวางแผนงานด้านวิศวกรรมโยธา
โทรศัพท์ 8173
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไรปฏิบัติงานออกแบบ และควบคุม
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
โทรศัพท์ 8172
วนิดา เฉยกลิ่นปฏิบัติงานออกแบบ คำนวณ และวางแผนงานด้านวิศวกรรมโยธา
โทรศัพท์ 8173
วัฒนา เชิดชูพงษ์ปฏิบัติงานออกแบบ และควบคุม
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
โทรศัพท์ 8176