กองนโยบายและแผน
ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร

ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน ชั้น 5 อาคารรพีพัฒนศักดิ์
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
( เวลาทำการ 08:30 น. – 16:30 น. )

หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0-2665-3777 ต่อ 6081

งานบริหารทั่วไป
0-2665-3777 ต่อ 6082

งานนโยบายและยุทธศาสตร์
0-2665-3777 ต่อ 6611

งานวิเคราะห์งบประมาณ
0-2665-3777 ต่อ 6619

งานติดตามและประเมินผล
0-2665-3777 ต่อ 8166

งานข้อมูลสารสนเทศ
0-2665-3777 ต่อ 8166

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
0-2665-3777 ต่อ 8170

งานวิเทศสัมพันธ์
0-2665-3777 ต่อ 6600

แฟกซ์
0-2665-3736

 

QR Code เว็บไซต์

bit.ly/ppdrmutp

แผนที่การเดินทาง