ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 (เวลา 8:30 น. – 16:30 น.)
โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6082-6085
โทรสาร : 0-2665-3736
อีเมล : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

QR Code เว็บไซต์

กองนโยบายและแผน

แผนที่การเดินทาง