กองนโยบายและแผน
ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 (เวลา 8:30 น. – 16:30 น.)
อีเมล : plan.rmutp@rmutp.ac.th
Facebook : facebook.com/ppdrmutp
หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0-2665-3777 ต่อ 6081

งานนโยบายและยุทธศาสตร์
0-2665-3777 ต่อ 6611

งานวิเคราะห์งบประมาณ
0-2665-3777 ต่อ 6619

งานติดตามและประเมินผล
0-2665-3777 ต่อ 8166

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
0-2665-3777 ต่อ 8166

งานบริหารทั่วไป
0-2665-3777 ต่อ 6082

แฟกซ์
0-2665-3736

QR Code เว็บไซต์

กองนโยบายและแผน
bit.ly/ppdrmutp

แผนที่การเดินทาง