บุคลากร งานติดตามและประเมินผล

พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
สุทัตตา ทรงเดช
นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: sutatta.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6615