บุคลากร งานนโยบายและยุทธศาสตร์
Slider
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
email: juthaporn.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6611
เชาวลิต ผันประเสริฐ
นายเชาวลิต ผันประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: chaovalit.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8195
ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์
ว่าที่ ร.ต. ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: yurawatdhanan.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6612
สมชัย พูดเพราะ
นายสมชัย พูดเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: somchai.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6506