กองนโยบายและแผน
บุคลากร งานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
email: juthaporn.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6611
สมชัย พูดเพราะ
นายสมชัย พูดเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: somchai.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6506
นภาวรรณ มาตรเจริญ
นภาวรรณ มาตรเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: napawan.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ -
เชาวลิต ผันประเสริฐ
นายเชาวลิต ผันประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: chaovalit.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8195