บุคลากร งานวิเคราะห์งบประมาณ

นางสาวพิมผกา ศรีชนะ
นางสาวพิมผกา ศรีชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
email: pimpaka.sr@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6619
นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย
นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย
พนักงานธุรการ 4
email: songkarn.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8200