บุคลากร งานออกแบบก่อสร้าง
Slider
สุธิดา ถิ่นจันทร์
นางสาวสุธิดา ถิ่นจันทร์
หัวหน้างานออกแบบก่อสร้าง
email: sutida.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8170
สุนันท์ มนต์แก้ว
นายสุนันท์ มนต์แก้ว
อาจารย์ [ช่วยราชการ]
email: sunun.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8169
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
นายธนันท์ ศัลยวุฒิ
อาจารย์ [ช่วยราชการ]
email: thanan.sa@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8168
ไพศาล สุขสม
นายไพศาล สุขสม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
email: paisarn.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8173
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
นายถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
email: thiranun.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8172
วนิดา เฉยกลิ่น
นางสาววนิดา เฉยกลิ่น
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
email: wanida.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8174
นายวัฒนา  เชิดชูพงษ์
นายวัฒนา เชิดชูพงษ์
วิศวกรไฟฟ้า
email: vattana.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8176