ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Slider
นวรัตน์ การะเกษ
นางสาวนวรัตน์ การะเกษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
email: nawarat.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6081