ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ร่วมหารือกับตัวแทนด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดวิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผศ. ดร. อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ กองคลัง และกองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับตัวแทนทางด้านการศึกษาจากสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล (AITIA) Center for International Education (CIE) และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือและร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดหานักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในอนาคต ตลอดจนได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ สหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ที่มีชื่อเสียง และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ เทเวศร์