ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 องค์กร ร่วมสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 5 องค์กร ประกอบด้วย 1. นายสิทธิพล เจริญขจรกุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงแคสเตอร์ จำกัด 2. ดร.จักรพันธ์ ศรีคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอมูฟ จำกัด 3. นายทิศธรรม เปรื่องวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซส คอนเนคชั่น จำกัด 4. นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย นายกสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย และ5. นางดุษฎี สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนนวดไทยและประคบสมุนไพรไทยดอยซับน้ำ

 

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการสืบสาน ส่งเสริมมรกดแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านการดูแลสุขภาพของไทย โดยเฉพาะการนวดไทยและลูกประคบด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังผลักดันให้ภูมิปัญญาไทยเข้าสู่ระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย อันเป็นศาสตร์และศิลป์การแพทย์แผนไทยมาถ่ายทอด และประยุกต์ สอดคล้องรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ใช้ในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์