ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อรุษ คงรุ่งโชค คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ รัตนพันธุ์ รองคณบดีดูแลงานด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ รองคณบดีดูแลงานด้านบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ
ในการนี้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาชาวโมร็อกโก และได้สอบถามถึงความรู้สึกที่ได้มาเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ อีกด้วย

« of 2 »