ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(31 ก.ค. 63) กองนโยบายและแผน ร่วมอวยพรในโอกาสเกษียณอายุราชการ นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์

กองนโยบายและแผน

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร เข้าร่วมอวยพรนางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่านในการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์