กองนโยบายและแผน
เครือข่ายกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กองนโยบายและแผน-9-ราชมงคล