กองนโยบายและแผน
งานบริหารทั่วไป
25672566256525642563256225592555
เอกสารเผยแพร่ งานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารเผยแพร่ งานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1. ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
2. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) สายวิชาการ
3. องค์ประกอบที่ 2 (สายสนับสนุนและสายวิชาการ)