เอกสารเผยแพร่ งานบริหารทั่วไป
Slider

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ

รายงานการประชุมกองนโนบายและแผน

การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งของ กองนโนบายและแผน

แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา