ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 – Retreat 2024

พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของราชมงคลพระนครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยมีพลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสุรางคณา วายุภาพ และมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน และกิจกรรมการทบทวน SWOT และ ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมี อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย เป็นวิทยากร ซึ่งในกิจกรรมได้มีการทบทวนการจัดอันดับความสำคัญของ SWOT การเชื่อมโยงความสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับ Balanced Scorecard รวมทั้งกิจกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการ โดยมี รศ.ดร.ดำรง วัฒนา และ ดร.พรมณี ขำเลิศ เป็นวิทยากร ซึ่งในกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นตามตัวแบบจำลองการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (BMC : Business Model Canvas) และสรุปเป็นภาพรวมตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า จากการทบทวนยุทธศาสตร์ทั้งหมดนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี 4 เป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จในปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย 1. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (QS Star Rating) 2. การประเมินผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University) มีผลคะแนน 10,000 แต้ม 3. รับนักศึกษาแรกเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย จำนวน 7,000 คน และ4. เสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Index) ระดับ 4.5