กองนโยบายและแผน
งานวิเทศสัมพันธ์
จุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์
นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
email: jutarat.ch@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6600
ชนิษฐา จริตงาม
นางสาวชนิษฐา จริตงาม
นักวิเทศสัมพันธ์
email: chanittha.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6601
ทนงค์ โพธิ
นายทนงค์ โพธิ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
email: tanong.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6073
ชุติมา สุดจรรยา
นางสาวชุติมา สุดจรรยา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
email: chutima.su@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8157
ปวีณา ปั้นผึ้ง
นางสาวปวีณา ปั้นผึ้ง
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
email: paweena.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8193