กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
email: juthaporn.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6611
สมชัย พูดเพราะ
นายสมชัย พูดเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: somchai.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6506
เชาวลิต ผันประเสริฐ
นายเชาวลิต ผันประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: chaovalit.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8195
นภาวรรณ มาตรเจริญ
นภาวรรณ มาตรเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: napawan.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8161
พี่อ๊อด
นายนรรธพงศ์ ใคร่เครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: nantaphong.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8164