กองนโยบายและแผน
บุคลากร งานบริหารทั่วไป
ไพรินทร์ มงคลดี
นางสาวไพรินทร์ มงคลดี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
email: pirin.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8163
อรุณ ศรีครอบ
นายอรุณ ศรีครอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: arun.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6082
รุ่งรัตน์  วัฒนาทิพยธำรงค์
นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนาทิพยธำรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: rungrat.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8160
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: @rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8320