การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2564

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2564 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2564

คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานคณะ/วิทยาลัย) คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/สถานีวิทยุฯ)

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาของคณะต่างๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาของคณะต่างๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564)

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2564

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

1. หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0652.18/465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม RMUTP-ERM. S 4. เอกสารแนบ 2.1 แบบ ปค. 4 5. เอกสารแนบ 2.2 แบบ ปค.5

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉม มทร.พระนคร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการตามที่ สป.อว. กำหนด

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการตามที่ สป.อว. กำหนด

รายงานผล โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RMUTP Retreat : Reinventing University)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

รายงานผล โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RMUTP Retreat : Reinventing University)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

คำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KPI) ง.3 รายละเอียดครุภัณฑ์ 2565 ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ (ตัวใหม่) ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ตัวใหม่) ง.6 แบบฟอร์มโครงการ พ.ศ. 2565 ทบทวนตัวชี้วัดตาม พรบ. พ.ศ. 2565 แบบสรุปโครงการ

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP) และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ปี งปม. 2565

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP)และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2563, ดาวน์โหลด-2564

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ปี งปม. 2563 (รอบ 12 เดือน)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2563

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2563

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม