ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)

ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด

ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561 (ปรับปรุงปีการศึกษา 2559)

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

Posted Posted in ดาวน์โหลด

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ – งบประมาณ – การติดตาม/การรายงานผล – การประเมินผล – การทบทวนแผนฯ

Posted Posted in ดาวน์โหลด

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ – งบประมาณ – การติดตาม/การรายงานผล – การประเมินผล – การทบทวนแผนฯ

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด

(หน่วยงานคณะ) คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานสนับสนุน) คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มประกอบการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบโครงการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

Posted Posted in ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประกอบการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบโครงการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ดาวน์โหลด

[intranet] แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 [/intranet]

การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

Posted Posted in ดาวน์โหลด

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (5 เมษายน 2559) [ส่งภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.]

Posted Posted in ดาวน์โหลด

หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(2)/ว 371 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2559 หนังสือ สป. ศธ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/3240 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2559 แบบสรุปภาพรวมการบูรณาการสอดคล้องกับแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ตุลาคม 2559 – พ.ศ. 2579)

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ที่นักศึกษาของคณะต่างๆ งบประมาณปี พ.ศ. 2560

Posted Posted in ดาวน์โหลด

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ที่นักศึกษาของคณะต่างๆ งบประมาณปี พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา (มกราคม 2559)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา (มกราคม 2559)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (มกราคม 2559)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (มกราคม 2559)

(เอกสารการประชุม) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2575) ระยะที่ 2

Posted Posted in ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นในการนำเสนอของหลักสูตรในโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2575) ระยะที่ 2

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รูปเล่ม)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รูปเล่ม)

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted Posted in ดาวน์โหลด

(เอกสารแก้ไข 24 พ.ย. 58) ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คณะ) คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงาน) เอกสารหมายเลข 5 แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560