ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1. เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
2. คำชี้แจงแนวทางการใช้ระบบ eMENSCR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
4. คู่มือการกรอกระบบ EMENSCR
5. คำถามที่พบบ่อยของระบบ eMENSCR
6. หนังสือแจ้งรายงานผล (อว0222.2/ว8) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อัพเดท 1 กรกฏาคม 2562)
7. ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (อัพเดท 1 กรกฏาคม 2562)
8. ตารางแสดงรายการและระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน (อัพเดท 1 กรกฏาคม 2562)