ดาวน์โหลด-2561

ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตารางการบริหารงาน (WBS) และแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

P-01-01 ตัวอย่างการเขียนโครงการ
P-01-01-01 ตารางการบริหารงาน (WBS)
P-01-02 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี