แบบสอบถามความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)

คำชี้แจง

โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องว่าง โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน อธิบายข้อมูลชัดเจน
3. ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล
4. ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
5. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของระบบ
6. การให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาการใช้ระบบ / ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน
7. ระบบเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านการใช้งานระบบ BPM :

ด้านการให้บริการ :

ด้านประโยชน์ของระบบต่อการดำเนินงาน :

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 9+1+0 =