กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เอกสารอื่นๆ

ช่องทางการติดต่อ

จุฑาภรณ์ เทพธานีโทรศัพท์ 6611
เชาวลิต ผันประเสริฐโทรศัพท์ 8195
นภาวรรณ มาตรเจริญโทรศัพท์ 8161
นรรธพงศ์ ใคร่เครือโทรศัพท์ 8164