กองนโยบายและแผน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานนโยบายและยุทธศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย)

2564256325622561

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับสำนักงานอธิการบดี)