กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย)

2567256625652564256325622561
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระดับมหาวิทยาลัย)
1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
2. Power point การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
4. ปฏิทินการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปี 2567
5. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
   - แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.A_67 (รายงานแผนบริหารความเสี่ยง)
   - แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.A_67 (รายงานผลความเสี่ยง)
6. แบบฟอร์มของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
   - แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 67 ของหน่วยงาน
   - แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S รายงานผลของหน่วยงาน ปี 67
   - แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ปี 67
7. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)
- ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.A_66 (อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย)
- หนังสือกองนโยบายและแผน เรื่อง การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
- หนังสือกองนโยบายและแผน เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
- แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S_66 (หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย)
- หนังสือกองนโยบายและแผน เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

- Power point รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
- PDF รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)
-
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับมหาวิทยาลัย)
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. 2565
- หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0652.18/465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม RMUTP-ERM. S
- เอกสารแนบ 2.1 แบบ ปค. 4
- เอกสารแนบ 2.2 แบบ ปค.5
- แบบฟอร์ม RMUTP-ERM. S รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ของหน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับมหาวิทยาลัย)
- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน- แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ปี 2561
- แบบฟอร์มรายงานสถานะความเสี่ยง
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนเสี่ยง ปี 2562- คู่มือการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับมหาวิทยาลัย)
- แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับสำนักงานอธิการบดี)