ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(5 ส.ค. 63) ประชุมการจัดทำโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองนโยบายและแผน

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในประชุมการจัดทำโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย และโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ คณบดีทั้ง 9 คณะ ผู้อำนวยการระดับสำนัก และกองและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563