ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(4 ส.ค. 63) การประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ HRM และ BPM ครั้งที่ 2/2563

กองนโยบายและแผน

นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ HRM และ BPM ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ หัวหน้างานติดตามและประเมินผล ผู้ดูแลระบบ HRM BPM และระบบ ERP และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563