ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(10 ก.ค. 63) การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างงประมาณงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบบุคลากร

กองนโยบายและแผน

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างงประมาณงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบบุคลากร โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563