แบบประเมินความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)

คำชี้แจง

โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องว่าง โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2. ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
3. ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล
4. รายงานที่ได้จากระบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
5. การให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามของผู้ดูแลระบบ
6. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน
7. ช่องทางการติดต่อประสานงาน
8. คู่มือการใช้งาน

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านการใช้งานระบบ BPM :

ด้านการให้บริการ :

ด้านประโยชน์ของระบบต่อการดำเนินงาน :

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 8-3+1 =