บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นวรัตน์ การะเกษ
นางสาวนวรัตน์ การะเกษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
email: nawarat.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6084
พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
email: punyathit.y@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8162