บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นวรัตน์ การะเกษ

นางสาวนวรัตน์ การะเกษ
Ms.Nawarat Karaked
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3734
โทรภายใน : 6084
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย

นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
Ms.Pirunphak Neadsuebsai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 66083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์

นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
Mr.Punyathit Yothinboonpitak
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733, 0-2281-0595
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th