เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน / 12 เดือน

รอบ 6 เดือนรอบ 12 เดือน
[intranet] [/intranet]
[intranet]
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
   – รายงานผล
   – มติสภา
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
   – รายงานผล
[/intranet]