ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 2561

แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
คำอธิบาย
P-03-01 และ P-03-02 รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน
P-03-03 แบบฟอร์มการรายงานกราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงปม.
P-03-04 แบบฟอร์มรายงานบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น
P-03-05 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล)

แบบฟอร์มติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์
P-03-06 from final
P-03-07 from final
กำหนดการส่งผลตามแผนของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าป้าหมาย มทร.พระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 27.8.2561
ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม P-03-06 และ P-03-07
ปะหน้าแบบฟอร์ม+คำอธิบาย P-03-06 และ P-03-07