งานวิเคราะห์งบประมาณ
Slider
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
ในงานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
ในงานวิเคราะห์งบประมาณ
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมต่างๆ
ในงานวิเคราะห์งบประมาณ
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

ช่องทางการติดต่อ

พิมผกา ศรีชนะหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
โทรศัพท์ 6619
สงกรานต์ เนียมจ้อย"ปฏิบัติงานด้านการจัดทำและการบริหาร งปม.รายจ่าย และ งปม.เงินรายได้ประจำปี"
โทรศัพท์ 8200