บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
email: punyathit.y@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8162