กองนโยบายและแผน
แบบฟอร์ม กนผ.

🟡 แบบฟอร์ม 🟣

แบบฟอร์มคำขออนุมัติงบประมาณ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2566)
 • แบบฟอร์ม ง.4 (ค่าครุภัณฑ์ )
 • แบบฟอร์ม ง.5 (รายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)
 • แบบฟอร์ม ง.6 (โครงการ)

 • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ
 • แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง 67)
 • แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2566

 • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย)
 • แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.A_66 (อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย)
 • แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S_66 (หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย)

 • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับสำนักงานอธิการบดี)
 • เอกสารแนบ แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (12 เดือน)
 • เอกสารแนบ แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (6 เดือน)

 • แบบเสนอ และแบบฟอร์ม MOU ต่างประเทศ🚩
 • แบบเสนอการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และแบบฟอร์มความร่วมมือกับ "ต่างประเทศ" (MOU Form)
 • แบบสรุปผลการลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ของคณะ

 • แบบเสนอ และแบบฟอร์ม MOU ภายในประเทศ
 • เอกสารเพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภายในประเทศ"


 • .


  .
  แบบฟอร์มอื่นๆแยกตามงานฯ
  .

  งานนโยบายและยุทธศาสตร์

  .

  งานวิเคราะห์งบประมาณ

  .

  งานติดตามและประเมินผล