กองนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ

(รอบ 6 เดือน)

2566256525642563256225612560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผล
- มติสภา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผล
- มติสภา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผล
- มติสภา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผล
- วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
- มติ กบม.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผล
- มติสภา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผล

(รอบ 12 เดือน)

2566256525642563256225612560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

- รายงานผล
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

- รายงานผล
- มติที่ประชุมสภา
- มติกบม.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

- รายงานผล
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานผล
- มติ กบม.
- มติสภา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานผล
- วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
- มติสภา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานผล
- มติสภา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานผล