กองนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณ
256625652564256325622561256025592558255725562554
แบบฟอร์ม งานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 (จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
- แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับและรายสาขาวิชา
- แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด) (ปรับแก้ไข) 30 พ.ค. 61
- แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ
- แบบฟอร์มการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คณะ และ หน่วยงานสนับสนุน)
- แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แบบเสนอขอโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- บูรณาการ ปีงบประมาณ 2561
- การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น
แบบฟอร์มงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. p-02-06 ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. p-02-07 ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. p-02-08 แบบประเมินและจัดลำดับครุภัณฑ์ มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. P-01-01 ตัวอย่างการเขียนโครงการ
2. P-02-01 แบบโครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. P-02-02 แบบโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. P-02-03 แบบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. P-02-04 แบบฟอร์มการจัดทำ Work Breakdown Structure WBS
6. P-02-05 แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ
แบบฟอร์ม งานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. แบบฟอร์มแผนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. เกณฑ์การพิจารณาโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. หน่วยงานคณะ
2. หน่วยงานสนับสนุน
3. (แก้ไข) แบบฟอร์มโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์ม งานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน