ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(25 ส.ค. 63) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งปม. 2564

กองนโยบายและแผน

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการและหุ่นยนต์) ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 9 คณะ ผู้อำนวยการกอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563