ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(21 ส.ค. 63) การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำร่างงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งปม. 2564 (หน่วยงานสนับสนุน)

กองนโยบายและแผน

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำร่างงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานสนับสนุน โดยมีรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563