ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี