กองนโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและยุทธศาสตร์
2566256425632562
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารอัปโหลดล่าสุด 18 เมษายน 2566
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) Ver.Read
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) Ver.Print
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12