บุคลากร งานนโยบายและยุทธศาสตร์

จุฑาภรณ์ มาแย้ม

นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม
Ms.Juthaporn Mayeam
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
นางสาวพรประภา ชูวงษ์วิชช

นางสาวพรประภา ชูวงษ์วิชช
Miss Pornprapa Chuwongwit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 66083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
เชาวลิต ผันประเสริฐ

นายเชาวลิต ผันประเสริฐ
Mr.Chaovalit Panprasoet
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6612
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ว่าที่ร้อยตรียุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์

ว่าที่ ร.ต. ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์
Acting Sub Lt. Yurawatdhanan Sathathondhornrat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6612
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
นายสมชัย พูดเพราะ

นายสมชัย พูดเพราะ
Mr. Somchai Phutphroh
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6619
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th