บุคลากร งานนโยบายและยุทธศาสตร์

จุฑาภรณ์ มาแย้ม

นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม
Ms.Juthaporn Mayeam
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
พรประภา ชูวงษ์วิชช

นางสาวพรประภา ชูวงษ์วิชช
Ms.Pornprapa Chuwongwit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6612
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
เชาวลิต ผันประเสริฐ

นายเชาวลิต ผันประเสริฐ
Mr.Chaovalit Panprasoet
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6612
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th