กองนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล
25622561256025582557255625552554
เอกสารเผยแพร่ งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
1. การติดตามผลการดำเนินงานดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รอบปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
การกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
1. การติดตามผลการดำเนินงานดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รอบปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
2. การติดตามผลการดำเนินงานดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รอบปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาส 4