กองนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล
2567256625652563256125602559255825572556
แบบฟอร์ม งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการ
1. แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุง 67
แบบฟอร์ม งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการ
1. แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
2. แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
แบบฟอร์ม งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการ
1. แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2. แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
แบบฟอร์ม งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการ
1. หนังสือใบปะหน้านำส่ง
2. แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัย
3. แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์ม งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลโครงการการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (แบบฟอร์มของ สศช.)
- แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
1. คำอธิบาย
2. P-03-01 และ P-03-02 รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน
3. P-03-03 แบบฟอร์มการรายงานกราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงปม.
4. P-03-04 แบบฟอร์มรายงานบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น
5. P-03-05 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล)
แบบฟอร์มติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์
1. P-03-06 from final
2. P-03-07 from final
3. กำหนดการส่งผลตามแผนของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าป้าหมาย มทร.พระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 27.8.2561
4. ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม P-03-06 และ P-03-07
5. ปะหน้าแบบฟอร์ม+คำอธิบาย P-03-06 และ P-03-07
แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560
1. คำชี้แจง การรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560
2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560
3. ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 (ปรับปรุง 2560)
สรุปแบบฟอร์มการเร่งรัดติดตาม
1. กราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (P-03-03) (ไฟล์ตัวอย่างการสรุปรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ)
2. รายงานการบริหารโครงการกิจกรรม งบรายจ่ายอื่น มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (P-03-04)
3. รายงานการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (P-03-05)
4. รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (P-03-01 และ P-03-02)
แบบฟอร์ม งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2557
1. แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2557
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จจำแนกตามพันธกิจ มทร.พระนคร ปี 2557-2561
- แบบรายงานผลบุคลากรในสังกัดที่ได้รับทุนของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ ไปฝึกอบรม/ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ
- แบบรายงานผลการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทุกรายการที่จัดซื้อด้วยงบประมาณของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี มทร.พระนคร (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 9 สิงหาคม 2557)
แบบฟอร์ม งานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา