กองนโยบายและแผน

(5 ส.ค. 63) ประชุมการจัดทำโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในประชุมการจัดทำโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย และโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ คณบดีทั้ง 9 คณะ ผู้อำนวยการระดับสำนัก และกองและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

กองนโยบายและแผน

(4 ส.ค. 63) การประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ HRM และ BPM ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ HRM และ BPM ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ หัวหน้างานติดตามและประเมินผล ผู้ดูแลระบบ HRM BPM และระบบ ERP และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

กองนโยบายและแผน

(31 ก.ค. 63) กองนโยบายและแผน ร่วมอวยพรในโอกาสเกษียณอายุราชการ นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร เข้าร่วมอวยพรนางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่านในการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

กองนโยบายและแผน

(17 ก.ค. 63) การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้างานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายสุนันท์ มนต์แก้ว หัวหน้างานออกแบบก่อสร้าง และบุคลากรงานออกแบบก่อสร้างเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

กองนโยบายและแผน

(17 ก.ค. 63) การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2563

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการและหุ่นยนต์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 9 คณะ ผู้อำนวยการกอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

กองนโยบายและแผน

(10 ก.ค. 63) การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างงประมาณงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบบุคลากร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างงประมาณงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบบุคลากร โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

กองนโยบายและแผน

(10 ก.ค. 63) การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้างานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายสุนันท์ มนต์แก้ว หัวหน้างานออกแบบก่อสร้าง และบุคลากรงานออกแบบก่อสร้างเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

กองนโยบายและแผน

(2 ก.ค. 63) การประชุมหารือและติดตามการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ และงานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยฯ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือและติดตามการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ แขวงส่วนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และงานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายสุนันท์ มนต์แก้ว หัวหน้างานออกแบบก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563

กองนโยบายและแผน

(2 ก.ค. 63) การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563

5 ส

(19 ก.พ. 63) การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in กิจกรรม5ส, ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีนางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์การ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร

สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร