กองนโยบายและแผน
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
โครงงานวิจัยสถาบัน
รายงานประจำปี
รายงานสถิติการศึกษา
รายงานวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษาใหม่
รายงานข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่
รายงานการประเมินความคุ้มค่า

ช่องทางการติดต่อ

พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสายหัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
โทรศัพท์ 8166
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ปฏิบัติงานด้านระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
โทรศัพท์ 8162