กองนโยบายและแผน
บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
email: @rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166