บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
Slider
พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
email: punyathit.y@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8162