กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
2567256625652564256325622561256025592558255725562555255425532552
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานผลการดำเนินโครงการ Retreat 2024

เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณระหว่างปีและ/หรือโครงการที่ขออนุมัติปรับแผน (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2566)
1.1 แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (แบบ ง.4)
1.2 แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง.5)
1.3 แบบฟอร์มแบบเสนอขอโครงการ (แบบ ง.6) ปรับปรุง 06.12.66

เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานโครงการเตรียมความพร้อมพลิกโฉม

- เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการระดมสมอง
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เอกสารการประชุมชี้แจง BIG ROCK วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการตามที่ สป.อว. กำหนด
- รายงานผล โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RMUTP Retreat : Reinventing University)
- เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP)และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เล่มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แบบฟอร์มรายงานศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2561 -2564)
- แบบฟอร์มที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ กับดัชนีชี้วัดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แบบฟอร์มที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการรายงานผลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน) ปี งปม. 2561
- เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี
- แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
- ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- KPI ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (2560 – 2564) ครั้งที่ 4
- แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แบบฟอร์มการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม งบรายจ่ายอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ตาราง RMUTP-ERM.S รอบ 12 เดือน ปี 2560
- การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (อัพเดท 12 ธ.ค.60)
- แบบฟอร์มรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2560
- ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)
- เอกสารประกอบการประชุมจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตารางการบริหารงาน (WBS) และแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. P-01-01 ตัวอย่างการเขียนโครงการ
2. P-01-01-01 ตารางการบริหารงาน (WBS)
3. P-01-02 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action plan form 2563)
คู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 - 2564)
1. คู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 - 2564)
2. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน เรื่อง ขอส่งคู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 - 2564)
เอกสารประกอบการบรรยาย การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร.พระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1. พัฒนาโครงการตามกรอบการบริหารงบประมาณภาครัฐ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างยั่งยืน (3 ก.พ. 61)
2. ระบบงบประมาณของประเทศไทย โดย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (3 ก.พ. 61)
3. การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total quality management:TQM) (17 ก.พ. 61)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (27 ก.พ. 61)
5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (27 ก.พ. 61)
แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560
1. คำชี้แจง การรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560
2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560
3. ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 (ปรับปรุง 2560)
เอกสารประกอบการบรรยาย การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร.พระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (3 ก.พ. 61)
1. พัฒนาโครงการตามกรอบการบริหารงบประมาณภาครัฐ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างยั่งยืน
2. ระบบงบประมาณของประเทศไทย โดย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- (Powerpoint) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ - แผนยุทธศาสตร์พัฒนามทร.พระนคร ระยะ 15 ปี (2560-2574)
- ไฟล์ Template - RMUTP Retreat 2017
- ข้อมูลการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofiling)
- เอกสารการประชุมการเตรียมแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแนวทางการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS)
- แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - การติดตาม/การรายงานผล - การประเมินผล - การทบทวนแผนฯ
- แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
- ตารางแสดงตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และระดับผลผลิตจำแนกตามผลผลิต และหน่วยงาน
- ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)
- ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย)
- ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณเงินรายได้)
- แบบฟอร์มประกอบการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบโครงการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
- เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2557 - 2561
- ตัวชี้วัด 52 ม. (ใหม่)
- เอกสารประกอบการประชุม การถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานผลระดับมหาวิทยาลัยฯ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
- ผังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ผ่านสภาฯ 27 เม.ย. 54)
- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ที่ประชุมคณบดี ผอ. สถาบัน สำนัก กอง)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี 2557-2561
ร่างแผนอธิการบดีที่นำเสนอในการประชุม CEO | 10 กันยายน พ.ศ. 2557
ร่างแผนจำแนกตามนโยบาย 9 ด้าน
1. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
2. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
3. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายการคลังฯ
4. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ
5. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
6. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
7. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ ผช.ฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ
8. ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
9. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
การประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
1. เอกสารประกอบการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หมายเลข 1
2. เอกสารประกอบการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หมายเลข 2
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ตารางแสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี 2557
2. เอกสารประกอบการประชุม ผู้รับผิดชอบดูแลตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี 2557
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) มทร.พระนคร
1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) มทร.พระนคร
2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2554)
1. ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2554)
2. มติสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
เอกสารอื่นๆ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2554)
1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552 - 2554)
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับปรุงใหม่)
3. มติสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. คำนิยามศัพท์ "อัตลักษณ์" และ "เอกลักษณ์" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม ของ มหาวิทยาลัยฯ ใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
3. การปรับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 2555